ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ)

- މަޤާމުގެ ނަން: ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ)

-  ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

-  ވަޒީފާގެ ގިންތި: ދާއިމީ

-  މަޤާމު އޮތް އޮފީހުގެ ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ހާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް/އެކަޑަމިކް ސެކްޝަން/ހާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް

-  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގެ ޚުލާޞާ:

-  ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނގިރޭސި، ހިސާބު، އީ އެސް، ޕީއީ، އަދި ޕީއޭ ކިޔަވައިދިނުން. (މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ މިފެންވަރު ހުރި (އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުއާމަލާތު ކުރަން އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެ)

-  ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލުގައި ހިންގޭ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ސާރވިސް އެލަވަންސް

މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ

ޝަރުޠު

ކްލެސިފިކޭޝަން

ރޭންކް

މަޤާމު

2500

5020

-  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 1

GS 4

ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

5610

-  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 2

MS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6295

-  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 3

MS 2

ގްރެޖްއޭޓް ޓީޗަރ

7035

-  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުން ނުވަތަ

-  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

-  ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 3 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 4

MS 3

7875

-  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އިތުރު ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

-  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް (ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނެތި) އޮތުމާއެކު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

-  ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 4 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 5

MS 4

ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ

8835

-  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

-  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އަދި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

-  ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 5 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 6

EX 1

2500

9890

-  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 6 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 7

EX 2

11065

-  ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 7 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 8

EX 3

ސީނިއަރ ޓީޗަރ

12400

-  ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 8 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 9

EX 4

13890

-  ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 9 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 10

EX 5

15560

-  ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 9 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 11

EX 6

އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ

  • ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް: ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކީ ވަޒިފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ.

-  ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު

-  ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

-  މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި، ޤާބިލުކަމާއި، ފެންވަރާއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް.

  • މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި އޮންނާނެ ތަން: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 16-18 ސެޕްޓެންބަރާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް އޮފީހުގައި. (އިންޓަވިއު އޮންނާނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.)
  • މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި: ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 15 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ސްކޫލުގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް: މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނުވަތަ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 6861989 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

  • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް
  • މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓް ކުރައްވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
  • ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ސާބިތުކުރެވޭ، ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީސްތަކުގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ)
  • ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ އެމުއައްސަސާއިން އެފަރާތުން ބަދަލުވުމާމެދު އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން
03 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ