ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ އަތޮޅު ރަށްވެހިގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 03 ކޮޓަރި ކުއްޔަށްދިނުންް

ހދ އަތޮޅު ރަށްވެހިގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 03 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލްވުން އޮންނާނީ 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ. ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

މިމަސަައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތަކުގެ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވުން އޮންނާނީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

30 ޝައްވާލު 1435

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ