މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފޯނު ނަންބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފޯނު ނަންބަރުތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

Telephone Numbers

ގުޅޭނޭ ނަންބަރުތައް

 

Ministry of Environment and Energy

3018300

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Fax

3018301

ފެކްސް

 

 

 

(Environmental protection Agency (EPA

3335949

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

Fax

3335953

3317569

ފެކްސް

 

  

 

(Maldives Meteorological Services (MMS

3323084

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

Fax

3320021

ފެކްސް

Dial Weather

3317171

މޫސުމާބެހޭބައި

Hotline

7967171

ހޮޓްލައިން

H.DH.Hanimaadhoo Met Office

6520024

ހދ.ހަނިމާދޫ މެޓް އޮފީސް

L.kadhdhoo Met Office

6800731

ލ.ކައްދޫ މެޓް އޮފީސް

G.Dh. Kaadedhdhoo Met Office

6840039

ގދ.ކާޑެއްދޫ މެޓް އޮފީސް

S.Gan Met Office

6898007

ސ.ގަން މެޓް އޮފީސް

 

  

 

Maldives Energy Authority

3004216

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

Fax

3004217

ފެކްސް

 

  

 

Baa Atoll Biosphere Reserve Office

6608466

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީސް

Fax

6608466

ފެކުސް

އެއްވެސް ނަންބަރަކާ ނުގުޅިއްޖެނަމަ                                  

                                       9916869

                                                                            1435 ޝައްވާލް 16                                                

12 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ