މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

"އީކޯ ފްރެންޑްސް" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް 1 ޖޫން 2014 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ވ.އައްސޭރިވާދީ، މާލެ އެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ ސ. ހުޅުދޫ ސޯސަންމާގެ މިފްޒާ ޙަސަން ބާޤިރާއި، ވ. އައްސޭރިވާދީ ޢަލީ މުޛުނީއާއި، ދަފުތަރު ނަންބަރު މުޙައްމަދު މާއިޝް ވަޙީދެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

3 ޝަޢުބާން 1435

01 ޖޫން 2014
ހޯދާ