ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕުރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުުރުން

މިއޮތޯރިޓީން އަލްފާޟިލް ހަސަން މަނިކު ( މއ. ދެދުންބުރިގެ / ކ.މާލެ) އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕުރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ނަންބަރު: CMDA/2012/PA-03) ވަނީ 21 މޭ 2014 އިން ފެށިގެން ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ވީމާ މިފަރާތް މެދުވެރިކޮށް މި ގައިޑުލައިނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ކޯޕަރޭޓު ޕުރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުނުކުރުމަށް މިއޮތޯރިޓީން އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

4 ޝަޢުބާން 1435

 

                                        

02 ޖޫން 2014
ހޯދާ