ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
2014 ވަނަ އަހަރަށް ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަށް އެހީދިނުމާބެހޭ

އިޢުލާން

2014 ވަނަ އަހަރަށް ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަށް އެހީދިނުމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާސްތަކަށް 2014 ވަނަ އަހަރަށް އެހީދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  މިއެހީ ދޫކުރާނީ  މިކަމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ޤުރުއާން ކްލާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ 25 (ފަންސަވީސް) ކުލާހަކަށެވެ.

އެހީއަށް އެދޭފޯމު އަދި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކަށް އެހީދޭ އުސޫލް 1 ޖޫން 2014 ން ފެށިގެން މި މަރުކަޒުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް www.chq.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެހީއަށް އެދޭފޯމު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 30 ޖޫން 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

29  ރަޖަބު  1435             

28 މޭ 2014
ހޯދާ