ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 10 ޖޫން 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި،އެޑްރެސް

ގޯތީގެ ބާވަތް:

3

ދިއްގާގަސްދޮށުގެ

މުޙައްމަދު އަޙުމަދު / ދިއްގާގަސްދޮށުގެ، ގދ.ތިނަދޫ

ޢިމާރާތާއިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ  

4

ސަންޑަލްވޫޑް

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން/ ސަންޑަލްވޫޑް، ގދ.ތިނަދޫ

ޢިމާރާތާއިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 

އައްސޭރިވާދީ

މުސާ ޢަބްދުﷲ / އައްސޭރިވާދީ ، ގދ.ތިނަދޫ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 

ފެރީ

އަހުމަދު ޞާލިޙު / ތުއްރަވާސް، ގދ.ތިނަދޫ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ރަޖަބު 1435

27 މޭ 2014
ހޯދާ