މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާންގެ އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ"

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިއުލާން ނަމްބަރު: IUL)475/475/2020/79)

އިއުލާން

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާންގެ އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ"

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރލްޑްބޭންކުގެ އެހީއާއެކު ތަންފީޒުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 'މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް' ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓް ގަނެދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން 18 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު475/475/2020/78  (IUL) ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން: (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 06 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00ގެ ކުރިން ފެން ބިލްޑިން، ދެވަނަ ފްލޯރގައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަ ބިޑް އުސޫލުފައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބިޑް ޕީ.ޑީ.އެފް ފޯމެޓް ގައި އީމެއިލްކުރެއްވުންއެދެމެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތަށެވެ:

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް (ޕީ.އެމް.ޔޫ)،

ފެން ބިލްޑިންގް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އީމެއިލް : mohamed.manaan@mohe.gov.mv    ފޯން: 9779004/3026975

 

ނޯޓް:މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި އަމަލުކުރެވޭނީ ވަރލްޑް ބޭންކުގެ އުސޫލް "ވޯލްޑް ބޭންކު ޕްރޮކިއަރމަންޓް ރެގިއުލޭޝަންސް ފޯރ އައި.ޕީ.އެފް ބޮރޯވާރސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސިންގ: ގުޑްސް، ވޯކްސް، ނަން-ކޮންސަލްޓިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓިންގ ސާރވިސަސް، ޖުލައި 2016 " ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

26 މާރޗް 2020

26 މާރިޗު 2020
ހޯދާ