ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

                ނަމްބަރު: IUL)434-A/434/2020/39)

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އިއުލާން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ނަންބަރު IUL)434-A/434/2020/30) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ދުވަހު ނީލަމުގައި ނުވިކިހުރި ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 29 މާރިޗު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (ގ.ގްރީންގެ / އަލިކިލެގެފާނުމަގު) ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަދަދު

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ނީލަން ފެށޭ އަގު

ހާލަތު

1

1

އެއަރކޯން

850.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / ހިޓާޗީ  / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

2

1

އެއަރކޯން

850.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / ހިޓާޗީ  / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

3

1

އެއަރކޯން

1085.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / ހިޓާޗީ  / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

4

1

އެއަރކޯން

980.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / މެކްވޭ / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

5

1

އެއަރކޯން

980.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / މެކްވޭ / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

6

1

އެއަރކޯން

850.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / ޕެނަސޮނިކް / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

7

1

އެއަރކޯން

1060.00

އިންޑޯރއާއި އައުޓްޑޯރ / ޕެނަސޮނިކް / ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

8

1

މޫނު ދޮންނަ ތަށި

28.50

ތެޅި ހަލާކުވެފައި

9

1

މޫނު ދޮންނަ ތަށި

28.50

ތެޅި ހަލާކުވެފައި

10

1

މޫނު ދޮންނަ ތަށި

28.50

ތެޅި ހަލާކުވެފައި

11

1

ފާހަނާ ތަށި

57.50

ތެޅި ހަލާކުވެފައި

12

1

ފާހަނާ ތަށި

57.50

ތެޅި ހަލާކުވެފައި

13

1

ފާހަނާ ތަށި

57.50

ތެޅި ހަލާކުވެފައި

14

1

ފައިލިންގް ކެބިނެޓް

33.75

އަޅި / ބާވެފައި

15

1

ކޮމްޕިއުޓަރ މޭޒު

25.00

ޕީޗް / ބާވެ ހަލާކުވެފައި

16

12

ލަކުޑި ދޮރު

240.00

ފީވެ / ހަލާކުވެފައި

17

10

ލަކުޑި ދޮރުފަތް

200.00

ފީވެ / ހަލާކުވެފައި

18

1

ފޯން

27.50

MICROTEL / ހަލާކުވެފައި

19

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

20

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

21

1

ފޯން

91.25

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

22

1

ފޯން

27.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

23

1

ފޯން

17.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

24

1

ފޯން

12.50

ALCATEL / ހަލާކުވެފައި

25

1

ފޯން

22.50

ALCATEL / ހަލާކުވެފައި

26

1

ގަޑި

17.50

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

27

1

ގަޑި

17.50

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

28

1

ކީބޯޑް

45.00

ACER / ހަލާކުވެފައި

29

1

ކީބޯޑް

34.00

NEC / ހަލާކުވެފައި

30

1

ފޯން

17.50

PANAPHONE / ހަލާކުވެފައި

31

1

މައުސް

25.00

ACER / ހަލާކުވެފައި

32

1

ކީބޯޑް

25.00

NEC / ހަލާކުވެފައި

33

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

34

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

35

1

ފޯން

42.50

SONY / ހަލާކުވެފައި

36

1

ފޯން

42.50

ALCATEL / ހަލާކުވެފައި

37

1

ފޯން

52.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

38

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

39

1

ކީބޯޑް

32.00

ހަލާކުވެފައި

40

1

ސްޕީކާރ

15.00

INTEX / ހަލާކުވެފައި

41

1

މައުސް

18.50

ހަލާކުވެފައި

42

1

ކީބޯޑް

32.00

ހަލާކުވެފައި

43

1

ސްޕީކާރ

25.00

INTEX / ހަލާކުވެފައި

44

1

ސްޕީކާރ

15.00

ހަލާކުވެފައި

45

1

މައުސް

25.00

ހަލާކުވެފައި

46

1

މައުސް

25.00

ހަލާކުވެފައި

47

1

މައުސް

15.00

ހަލާކުވެފައި

48

1

ސްޕީކާރ

35.00

ހަލާކުވެފައި

49

1

ސްޕީކާރ

35.00

XFIVE / ހަލާކުވެފައި

50

1

ސްޕީކާރ

15.00

INTEX / ހަލާކުވެފައި

51

1

ފޯން

52.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

52

1

ފޯން

112.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

53

1

ފޯން

55.00

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

54

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

55

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

56

1

ފޯން

22.50

ALCATEL / ހަލާކުވެފައި

57

1

ކީބޯޑް

35.00

NEC / ހަލާކުވެފައި

58

1

ސްޕީކާރ

15.00

INTEX / ހަލާކުވެފައި

59

1

ސްޕީކާރ

19.50

MC309 / ހަލާކުވެފައި

60

1

ސްޕީކާރ

19.50

EDIFIER / ހަލާކުވެފައި

61

1

ފޯން

52.50

SONY / ހަލާކުވެފައި

62

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

63

1

ފޯން

42.50

SONY / ހަލާކުވެފައި

64

1

ފޯން

32.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

65

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

66

1

މައުސް

25.00

HP / ހަލާކުވެފައި

67

1

މޮނީޓަރު

350.00

ޑިސްޕްލޭ މައްސަލަ ޖެހިފައި

68

1

ފޯން

42.50

ALCATEL / ހަލާކުވެފައި

69

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

70

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

71

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

72

1

ފޯން

40.00

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

73

1

ފޯން

32.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

74

1

ފޯން

14.00

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

75

1

ފޯން

42.50

PANASONIC / ހަލާކުވެފައި

76

1

ފޯން

42.50

ALCATEL / ހަލާކުވެފައި

77

1

ސްޕީކާރ

19.50

INTEX / ހަލާކުވެފައި

78

1

ސީޕީޔޫ

850.00

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

 

ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންދަންވާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ނަންބަރު 3312018 ފޯނާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                               

19 މާރިޗު 2020
ހޯދާ