މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔުން

މިމަހުގެ 19 އިން 26 އަށް ސަރުކާރުބަންދުވުމާ ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ: 34/2020/322/M-322 (IUL) އިޢުލާންގައިވާ ނީލަންކިޔުން 29 މާރިޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ލަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ