މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔުން

މިރަށު ދޯދި ގޯތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުރި 01 ރުކާއި، މިރަށު ސްމާޓް ގޯތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުރި 03 ރުކާއި ، މިރަށު އާފަސް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތާއި އުތުރުފަރާތުގައި ހުރި 04 ރުކާއި ދީބުގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި މަގުމެދަށްވާ ގޮތަށް ހުރި ރުކަކާއި ރުއްބުޑެއް ނީލަން ކިޔުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ، 24 މާރިޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައެވެ.

 ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިރަށު ސްމާރޓް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތަށް ވަޑައިގަތްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ