ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މި އިދާރާއަށް ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާރވާއެއް ގަތުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

         މި އިދާރާއަށް ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާރވާއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި 03 / 2020 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ތަރުޙީބު ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

         ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް:

ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން

24 މާރިޗު 2020 އިން 30 މާރިޗު 2020 އަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު (9:30އިން 13:00އަށް)

ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މާއުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުއްވުން

procurement@majlis.gov.mv

31 މާރިޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

5 އެޕްރީލް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:15 އަށް

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ