ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑރ.އަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައުވެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ތަކެތި ދުވަހުގެ ނީލަން ކިޔުން

 a

  

 

 

ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

    ގދ. ތިނަދޫ،

      ދިވެހިރާއްޖެ.                              

                                            ނަންބަރު: (IUL)ASMH-GRAD/ASMH/2020/13                              

ޢިއުލާން

 

ޑރ.އަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައުވެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ތަކެތި ދުވަހުގެ ނީލަން ކިޔުން

 

މިހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ދުވަހުގެ ނީލަމެއް ކިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 22 މާރޗް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލް ގޯތިތެރެއަށް  (ޑރ.އަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގޯތިތެރެ) ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތް ތަކުން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން (3 ދުވަސް ) ތެރޭގައި މި އޮފީހަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންދަންވާނެއެވެ.  

 

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް:

 

ތަކެތީގެ އަދަދު

ތަކެތި

#

1

ޓެސްޓް ޓިއުބް ސްޓޭންޑް

1

1

ސައިނިންގ މެޝިން

2

1

ޑީކޯޑަރ

3

1

ކަބަޑު ދޮރުފަތް (ކުޑަ)

4

4

އެގްޒެކްޓިވް ގޮޑި

5

1

އެސް އެސް ސިންކް ތަށި (ބަދިގެ)

6

1

ބެޓަރި ފަންކާ (ކުޑަ)

7

1

ބެޓަރި ބުރުމާ ޗާރޖަރ

8

2

ބެޓަރި ބުރުމާ

9

1

ކަރަންޓް ކީސް

10

1

ޕްރިންޓަރ (އެޗް.ޕީ)

11

1

ކާޑިއޭކް ޓޭބަލް

12

1

ކާޑިއޭކް ޓޭބަލް

13

5

ބެޑް ޕޭން

14

1

ބޭސިން

15

2

ސްޕޫޓަމް ކަޕް

16

1

ފެންޕަންޕް 220ވ

17

4

ފަންކާ

18

1

ކަރަންޓް އުނދުން

19

1

ސީޕީޔޫ ކޭސިން

20

1

ކިރާ ކައްޓާ

21

1

ޕްލާސްޓިކް ގޮޑި

22

8

އެލްމިނިއަމް ޕެލެޓް

23

2

އެމްބިއުލާންސް ޑްރައިވަރ ޝީޓް

24

1

ސައިކުރާ

25

1

ލޯންޗްގެ ބެންޗް ޝީޓް

26

1

ޓޫލް ބޮކްސް

27

3

ޕާރޓިޝަން ކޯނަރ (3 ފޫޓް)

28

3

އައިވީ ސްޓޭންޑް

29

1

ލޯންޗް އެންޓަނާ

30

4

ލޯންޗް ފަލި

31

1

އެމްބިއުލާންސް  ބެޑް

32

1

ވަކަރު ދޮރު

33

1

ވަކަރު ދޮރުފަތް

34

4

ބެޑް ސައިޑް ލޮކަރ

35

1

ޕޭޝަންޓް ސްކްރީން

36

1

ހޮޅި (3 ފޫޓް)

37

15

ޓިނު  (2 ފޫޓް)

38

2

ވެކްސިން ކެރިއަރ (ބޮޑު)

39

2

ސްޓެރެޗަރ

40

1

ނޯޓިސް ބޯރޑް

41

2

ޕިކަޕް ޓައިރު

42

1

ވަކަރު ޕާރޓިޝަން

43

1

އެސް އެސް ސްޓޭންޑް

44

1

ކަބަޑު ދޮރު

45

1

އައުޓް ޑޯ ޔުނިޓް / އިން ޑޯ ޔުނިޓް

46

2

ދޮންނަމެޝިން (އާދައިގެ)

47

1

ސައިކަލް ޑްރީމް

48

12

ބެންޗް

49

17

އެނދު

50

8

އޮފީސް ގޮޑި

51

5

އައިސްއަލަމާރި

52

3

މިނީބަރ

53

1

ޑީ ފުރިޖް

54

3

ބޮއިލަރ

55

2

ފާހާނާ ތަށި

56

17

ގޮޑި ޕްލާސްޓިކް

57

4

ސާމާނު ފޮށިގަނޑު

58

8

ހޮޅިބުރި (ކޮންމްޕްލީޓް)

59

30

ފާޓާ ކުލަ

60

1

ކޫލަރ

61

6

ސްކްރީން

62

2

އަތްދޮންނަތަށި

63

4

ވޯލް ފަންކާ

64

15

ސީލިން ފަންކާ

65

2

ބެޑްސައިޑް ލޮކަރ

66

1

ގޮޑި ސްޓޫލް

67

1

ޑިންގީ ކުޑަ

68

7

ސައިޑްކެޕް

69

4

ދިޔަދޮވި

70

4

ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

71

2

ޓޭންކް ފައިބަރ

72

1

ކަޅުހަން 500 ލީޓަރ

73

1

މޯޓަރ 3 ފޭސް

74

1

ދޮރުފަތް އެލްމެނިޔަމް

75

1

ޕަރޓިޝަން އެލްމިނިޔަމް

76

2

ކޮމްޕިއުޓަރ

77

2

ޕްރިންޓަރ

78

1

ސައުންޑް މިކްސަރ

79

5

ފާޙަނާ ތަށި

80

5

މޫނު ދޮންނަ ތަށި

81

26

ބެންޗް

82

1

ފައިލިންގ ކެބިނެޓް

83

3

އެލްމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް

84

15

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

85

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް މި ހޮސްޕިޓަލު ނަންބަރ 6841974 ފޯނާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

11 މާރޗް 2020

 

 

 

 

                                                                 އަޙްމަދު ސަޢިދު

                                                              މެނޭޖަރ، ހެލްތްސަރވިސް    

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ