ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މި އިދާރާއަށް ޔޫ.ޕީ.އެސް ސިސްޓަމެއް ގަތުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

         މި އިދާރާއަށް ޔޫ.ޕީ.އެސް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ރިކުއަރމެންޓް ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް ސެޝަނެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑި:-

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ތަން

16 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:15 އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

08 މާރިޗު 2020
ހޯދާ