އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

ނަންބަރ: A)AD-2020/101)

އިޢުލާނު

ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

      ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2020 ޖަނަވަރީ 22 ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު A)AD-2020/24) އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

24 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ