ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ: މި އިދާރާއަށް ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާރވާއެއް ގަތުމާގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 17 މާރިޗު 2020 1408 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

        މި އިދާރާއަށް ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާރވާއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މުޙިއްމު ސުންގަޑިތައް:

ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން

2 މާރިޗު 2020 އިން 8 މާރިޗު 2020 އަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު (9:30އިން 13:00އަށް)

ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މާއުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުއްވުން

procurement@majlis.gov.mv,

10 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން

ބިޑް ހުށަހެޅުން15.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

15 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:00 އަށް

24 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ