މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕިކަޕާއި ބަގީ ހޯދުން

އިޢުލާން

ޕިކަޕާއި ބަގީ ހޯދުން

މިކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕަކާއި، 1 ޓަނުގެ ރަށު ޕިކަޕް / ބަގީ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

27 ފެބުރުވަރީ 2020 ، ބުރާސްފަތި

13:00

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމް

ބިޑު ހުށަހެޅުން

05 މާރިޗު 2020 ، ބުރާސްފަތި

13:00

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމް

 

 

 

 

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580026 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

23 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ