ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މިއިދާރާއަށް ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލް ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 09 މާރިޗު 2020 1333 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

         މިއިދާރާއަށް ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލް ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

         ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް  ޙާޟިރުވެ ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް:

ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން

23 ފެބުރުވަރީ 2020 އިން 1 މާރިޗް 2020 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު (09:30 އިން 13:00އަށް)

ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސައިޓް ސާރވޭ ކުރުމަށް އަންނަންޖެހޭ ދުވަސް (ލާޒިމް)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

1 މާރިޗް 2020ވަނަ ދުވަހު 14:00  އަށް

ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މާއުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުއްވުން

procurement@majlis.gov.mv

3 މާރިޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

8 މާރިޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:45 އަށް

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ