މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެކުނުފަރާތުން ފަޅުފުންކުރާ ސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރުމާއި ވެލިބެޑަށް އެރުން މަނާކުރުން

އިޢުލާން

ދެކުނުފަރާތުން ފަޅުފުންކުރާ ސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރުމާއި ވެލިބެޑަށް އެރުން މަނާކުރުން

ދެކުނު ފަރާތުން ފަޅު ފުންކުރާ ސަރަޙައްދަށް ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން މޫދަށް އެރި، އެސަރަޙައްދުގައި ހިއްކާފައިވާ ވެލިބެޑަށް އަރާކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މިސަރަޙައްދަކީ ފަޅުފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށްވާތީ އާއި އެސަރަޙައްދަށް މޫދަށްއެރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމަކަށް ނުވާތީ، ދެކުނުފަރާތުން ފަޅުފުންކުރާ ސަރަޙައްދަށް މޫދަށްއެރުމާއި އެތާނގައި ޖަހާފައިވާ ވެލިބެޑަށް އެރުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަމުގައި ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ