ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ވާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރުން

                                                 ނަންބަރު:(IUL)421/421/2020/4

އިޢުލާން

 

ގދ.ވާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރުން

 

މިކައުންސިލުން ދައްކާ ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް މިރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ،މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން

06 ފެބުރުއަރީ 2020  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

11 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

 

 

          އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

05  ޖުމާދިލްއާޚިރާ 1441

29   ޖެނުއަރީ  2020

 

                                                            މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                           

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ