މާޅެންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 އަހަރަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

މާޅެންދޫ ސްކޫލް

 

  ނ.މާޅެންދޫ  

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                          އިޢުލާން ނަންބަރ: GS114/2019/31-IUL

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މި ސްކޫލްގެ ނަމްބަރ: GS114/2019/30-IULއިޢުލާންއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ    އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  1. މިސްކޫލް އިމާރާތްތަކުގެ ކޮޅުފިލައާއި ނަލަފިލާބަދަލުކުރުމާއި ސެކިއުރިޓީ ރޫމް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސްކޫލް ގޭޓާއި އެސަންބުލީ އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019ޑިސެމްބަރ 22 އިން 2019 ޑިސެމްބަރ 25 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:30 އިން 12:30 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޑިސެމްބަރ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ  ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ފޯން: 6560575

އީ-މެއިލް: admin@maalhendhooschool.edu.mv

ކޮޕީ އީ-މެއިލް:

 

23 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ