އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު (IUL)345-CAA/345/2019/38 (30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

 

ނަންބަރު:IUL)345-CAA/345/2019/43)

އިޢުލާން

        އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު IUL345-CAA/345/2019/38  (30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން:

 

        އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށް މުހިއްމު ބައެއްބަދަލުތައްގެންނަންބޭނުންވާތީ، އެ ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކަންކަން ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި  އަލުން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް މި ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ 119 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާތީ، މި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު     (IUL)345-CAA/345/2019/38 (30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) އިޢުލާން ބާތިލުކުރަމެވެ.

        މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ