ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަން ބަދަލު ކުރުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

       ނަން ބަދަލު ކުރުން  

             ތ. ކިނބިދޫ ވާރޭވިލާ މުޒުނާ މޫސާ ޙަލީމް ( ވާރޭވިލާ ތ. ކިނބިދޫ ) ގެ ފުރިހަމަ ނަން މިނާލް މޫސާ ޙަލީމް އަށް 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ބަދަލު ކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                          11 ޞަފަރު   1441

                        10 އޮކްޓޯބަރ  2019

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ