ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
46 ވަނަ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2019

                             ނަންބަރު: BAM/IUL/2019/51

 

 

އިޢުލާން

 

46 ވަނަ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2019

 

 

 

މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިޢުލާން BAM/IUL/2019/49 އާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އިއުލާންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 46ވަނަ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް 13 އޮކްޓޯބަރ 2019ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ބޭފެޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

                          02 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

 

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ