މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް އޮފީސް އިމާރާތެއް ހޯދުން

މި ކޯޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް އޮފީސް އިމާރާތެއް ހޯދުން


މި ކޯޕަރޭޝަނުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ޝާޢިއުކުރި ނަންބަރު: IUL)MITDC-BU/1/2019/11) އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލީމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް، 1500 އާއި 2000 އަކަފޫޓް އާއި ދެމެދު ގެ އިމާރާތެއް، މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިދެންނެވިވަރުގެ ޖުމްލަ ޖާގައެއް، 2 ފްލޯއަކުން ލިބޭކަމުގައިވާނަމަވެސް، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 02 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ  ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  06 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3019911 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

30 މުޙައްރަމް 1441

29 ސެޕްޓެމްބަރ  2019

 

 

 

 

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ