ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މިއިދާރާއަށް ތިރީގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް 05 ޑޮކިޔުމަންޓް ސްކޭނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

           މިއިދާރާއަށް ތިރީގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް 05 ޑޮކިޔުމަންޓް ސްކޭނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ޑޮކިޔުމަންޓް ސްކޭނަރގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް، މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު އެއްއުރަ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

Document scanner (Quantity: 5)     

Brand: Brother, Model: PDS-5000F

Minimum Warranty: 1 Year

          ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ