މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ގޯތިތެރޭގައި 03 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން

 

މި ކުންފުނީގެ ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ގޯތިތެރޭގައި 03 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00

 01 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ