މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ސަދަން ޓްރާސްޕޯޓް ލިންކު ގައި ބޭނުން ކުރަމުންގެންދިޔަ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C450B-02-10-T ދޯނި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ކުންފުނީގެ ސަދަން ޓްރާސްޕޯޓް ލިންކު ގައި ބޭނުން ކުރަމުންގެންދިޔަ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C450B-02-10-T ދޯނި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ދޯނި ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

         17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

17 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ