ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ވާދޫ ކުނިމެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރަށް ޕިކަޕެއް ގަތުން

                                                  ނަންބަރު:(IUL)421/421/2019/10

އިޢުލާން

 

ގދ.ވާދޫގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ގަތުން

 

ގދ.ވާދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕަވަރ ގޭޓްއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ،މިދެންނެވި ބާވަތުގެ ވެހިކަލް ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

 

 

          އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

16  މުޙައްރަމް 1441

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

                                                            މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                           ކައުންސިލްގެ ރައީސް

15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ