ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ފިއުޗަރ ސީރީޒް އަދި މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ އޮފިޝަލުންގެ ކެއުމާއި ސައި އަދި ކެންޓީންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމާބެހޭ

                             ނަންބަރު: BAM/IUL/2019/47

އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ފިއުޗަރ ސީރީޒް އަދި މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖުގެ އޮފިޝަލުންގެ ކެއުމާއި ސައި އަދި ކެންޓީންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމާބެހޭ

 

 

28 އޮގަސްޓް 2019 ވީދުވަހު މިއެސޯސިއޭޝަންއިން ކޮށްފައިވާ BAM/IUL/2019/41 އިޢުލާން އާގުޅިގެން މިއެސޯސިއޭޝަންއަށް ހުށައަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުތަކަކީ މާބޮޑެތި އަގުތަކެއްކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ބިޑުކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރު BAM/IUL/2019/41 އިޢުލާން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ