އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުދައްރިސްގެ މަޤާމު

                                                                                        

ނަންބަރު:  IUL)234-A/234/2019/28)

އިޢުލާނު

މުދައްރިސް

މަޤާމް:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

1 އަހަރު ދުވަސް

މުއްދަތު:

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އދ. އަތޮޅުގޮފި / އދ. މަހިބަދޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

3000.00ރ

މުސާރަ:

  1. ނަގާ ކޮންމެ ޕީރިއަޑަކަށް 20.00ރ
  2. ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
  3. ރަށުންބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްދުވަހުގައި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އެލަވަންސް

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 

      1. ކީރިތި ޤްރުއާނާއިބެހޭމަރުކަޒުގެ އދ. އަތޮޅުގޮފީގައި ކްލާސްތަކަށް ޓައިމްޓޭބަލާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވައި ދިނުމާއި ކްލާސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

      2. ދުވަހުގެ ލެސަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި ލެސަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުން

      3. ކްލާސް ހިގަމުންދާއިރު ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން

      4. ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

      5. ކްލާސްރޫމް ސާފުކޮށް ތަރުތީބުކުރުން

      6. ޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.

      7. ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

ތައުލީމީ ފެންވަރު:

  1. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއިއެކު ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 އިން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. އަދި އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުމާއިއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 

 

  1. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސިޓީ
  2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
  4. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ:
  5. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

(ހ) ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 

 

 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީއާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ، admin@adh.gov.mv އެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  އާއި 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އާ ދެމެދު، އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

30% (ތިރީސް އިންސައްތަ)

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6680507 ނުވަތަ 6680039 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ admin@adh.gov.mv އަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

 

           13 މުޙައްރަމް 1441

           12 ސެޕްޓެންބަރު 2019

     (ސޮއި)  

         ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ