ހިމަންދޫ ސްކޫލް، އ.އ. ހިމަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިމަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތު ދޮރުއެރުވުމާ ގުޅޭ

ހިމަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތު ދޮރުއެރުވުމާ ގުޅޭ

 

             މި ސްކޫލްގެ ހޯލް އިމާރާތު ދޮރުއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: GS-148/IUL/2019/18 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ މި ސްކޫލްގެ ހޯލްއިމާރާތު ދޮރުއަރުވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

             ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 16ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހިއްޕަވައިގެން މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

            މި މަސައްކަތުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ 18/2014) އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔާފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަމްބަރ 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

            އެހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ