ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޔޫ.އެމް ލަރނިންގ ސެންޓަރ ފޮޅާސާފުކޮށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ތާރީޚް:

13 މުޙައްމަރަމް 1441

ނަންބަރު:

(IUL)401-C/401/2019/58

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އިޢުލާނުގެ ވަނަ:

02

އައި.ޔޫ.އެމް ލަރނިންގ ސެންޓަރ ފޮޅާސާފުކޮށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ލ. ފޮނަދޫގައި ހުންނަ އައި.ޔޫ.އެމް ލަރނިންގ ސެންޓަރުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ކުނިކަހައި ފޮޅާސާފުކޮށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)401-C/401/2019/44  (23 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ފުރިހަމަނުވާތީ، އެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:30 ގައި ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި މި ބީލަމާގުޅޭ މަޢޫލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެއެވެ.

 

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން

ބީލަން ހުށަހަޅާނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:30 ގައި ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި އޮންނަ ބީލަން ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތަކާއި  ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.         

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މިބީލަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯނު: 6800082

އީމެއިލް: laamufonadhoocouncil@gmail.com

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ