ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ތާރީޚް:

13 މުޙައްމަރަމް 1441

ނަންބަރު:

(IUL)401-C/401/2019/57

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އިޢުލާނުގެ ވަނަ:

03

ލ. ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

ލ. ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާ އިން ކުރި ނަންބަރު (IUL)401-C/401/2019/47 (22 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީ، އެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

އަދި މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި މި ބީލަމާގުޅޭ މަޢޫލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެއެވެ.

 

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން

ބީލަން ހުށަހަޅާނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި އޮންނަ ބީލަން ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތަކާއި  ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.          

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މިބީލަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯނު: 6800082

އީމެއިލް: laamufonadhoocouncil@gmail.com

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ