މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް 449/449/2019/02(IUL) ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

(IUL)449/449/2019/02) ނަންބަރ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

މި ސަރވިސަސްއިން 19 އޮގަސްޓް 2019ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ :IUL)449/449/2019/02) އާއި ގުޅިގެން ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓްގެ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

 

35

5

5

15

40

100

1

18.85

5.00

0.00

8.15

33.33

65.33

2

18.85

3.33

0.00

8.04

31.07

61.29

3

18.85

0.00

0.00

0.00

32.93

51.78

4

18.85

0.00

0.00

3.70

35.73

58.28

5

18.85

0.00

0.00

0.00

30.27

49.11

 
 
10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ