ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

     

       މިއިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތުގެ މެއިން ރިސެޕްޝަނާއި އަދި ލައިބްރަރީ ރިސެޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މި އިދާރާއިން ދޭ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި  37 / 2019 / އައި. ޔޫ / ޓީ - 57 ނަންބަރ އިޢުލާނު ވަނީ ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ