މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު އަދި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްގެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް

  ނަންބަރު: IUL)479/1/2019/14)

 

 

 

އިޢުލާން

 

މި އޮފީހުން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން 4 ޖުލައި 2019 ގައި ކުރެވުނު IUL)479/1/2019/5) ނަންބަރު އިޢުލާނާއި މި އޮފީހުން މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު  IUL)479/1/2019/4) ނަންބަރު އިޢުލާނު މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންނުވާތީ މި އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކޮށް، މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

 

 

                                10 މުޙައްރަމް 1441

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ