ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޯން ކުރުމަށް

ޢިއުލާން

               ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ / ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަސްގެ ބައެއްރޫމްތަކުގެ އެއަކޯން ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                 ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަސް އަށް ވަޑައިގެން އަގުހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ