މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖެފް ޔޫޕޮސްޕް އެންޑް ޕީސީބީ ޔުނީޑޯގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

ޖެފް ޔޫޕޮސްޕް އެންޑް ޕީސީބީ ޔުނީޑޯގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ މިހާރު ހުރި ކުނިކޮށި އަޕްގުރޭޑްމަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އިޢުލާން: IUL)438-ENV/438/2019/195) ބާތިލްކުރިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ،ސިޓީއިން ނުވަތަ އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް،

ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ.

އީމެއިލް: procurement@environment.gov.mv

ވެބްސައިޓް: www.environment.gov.mv

އީމެއިލް : aishath.liusha@environment.gov.mv; procurement@environment.gov.mv

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ