ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ކެމެރާސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ

 

 ސްކޫލްގެ ކެމެރާސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 1 ވަނަ ދަޢުވަތު

 

  1. މި ސްކޫލްގެ ކެމެރާސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 އޮގަސްޓް 27 އިން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 01 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އިން 14:00  އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: budget@kalaafaanuschool.edu.mv

 

 

25 ޒުލްހިއްޖާ   1440

26 އޮގަސްޓް     2019

 

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ