ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހޮޅި ވަޅުލުން

އިޢުލާން

                                                                      ނަންބަރު:(IUL)421/421/2019/04

ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ފެންހޮޅި ވަޅުލުން

 

މިކައުންސިލުން ހޮޅިއާއި ކޮންކްރީޓް ޖަންގްޝަންތައް ދިނުމުން މިރަށު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ކައިރިން ފެށިގެން ބަނދަރުގައި ފެން ބޭރުކުރުމަށް ވަޅުލާފައިވާ ހޮޅި ހުރި ޖަންގްޝަނާ ހަމަޔަށް ހޮޅި ވަޅުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެންކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު:(IUL)421/421/2019/03 ( 07 އޯގަސްޓް 2019 ) އިޢުލާނުގައި އިދާރީ މައްސަލަތަކެއްހުރުމުން އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް،އަލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  ވާ އަންގާރަ  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

 

 

          އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

26  އޯގަސްޓް 2019

                                                                       

           

                                                    މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                   ކައުންސިލްގެ ރައީސް

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ