މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި ބެހޭ

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު ދިވެހިރާއްޖެ                                                     ނަމްބަރ:331/331/2019/44(IUL)

 

އިޢުލާން

 

ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި ބެހޭ:

           

                  ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި ބެހޭގޮތުން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި، ނަމްބަރ:331/331/2019/34(IUL) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބައެއް ބިދޭސީން ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލަމެވެ.     

                  ވިމާ، މިވަގުތު މިރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ، މިހާތަނަށް ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ބިދޭސީން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ދުރުވެ 28 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

                  ވީމާ، މިކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

22 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ