އާމިނާދިޔޯ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު، ހއ. އިހަވަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަދަލުވުން

މިމަރުކަޒުގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ  adhc@health.gov.mv  ގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ