ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރއެއް ހޯދުމަށް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި އިންފޮމޭޝަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރއެއް ރީޓެއިނަރ އުސޫލުން ނަގަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން 06 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން މި މަސައްކަތުގެ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އީ-މެއިލް:  procurement@ncit.gov.mv

 

 

‏27 ޛުލްގައިދާ 1440

‏30 ޖުލައި 2019

30 ޖުލައި 2019
ހޯދާ