ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލުން

02 އެޕްރީލް 2019 އިން 28 އެޕްރީލް 2019 އަށް ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ޖެހުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 15 ޖުލައި 2019 އިން 01 އޮގަސްޓް 2019 ގެ ނިޔަލަށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމަށް އެދޭ ފޯރމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 14:00 އަށް މިއިދާރާއިންނެވެ.

އަދި މިއަހަރު އެކުލަވާލި ފަޤީރުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 15 ޖުލައި 2019 އިން 17 ޖުލައި 2019 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ޖުލައި 2019
ހޯދާ