ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭސީ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 24000 ބީޓީޔޫގެ 4 އޭސީ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  IUL)468-U01/468/2019/100) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ  އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ އަގުތައް ބާޒާރުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

 

ހޯދަން ބޭނުންވާ އޭސީގެ ތަފްޞީލް:

(Power supply (Ph-V-Hz

220-240V~50Hz, 1Ph

(Power Rating (Ph-V-Hz 

50¸ 220-240¸ I

(Capacity BTU/h (Cooling) Kw (Max Kw

24000/7.0(8.4)

(Capacity BTU/h (Heating) Kw (Max Kw

24000/7.6(9.0)

Power Input (W) Cooling~Heating

2100 ~ 2180

Current Input (A) Cooling~Heating

9.6 ~ 10.0

(EER (BTU/hr.W 

SEER 5.6

(COP (W/W

SCOP 4.0

Dehumidification L/h

2.6

(Indoor Noise Level dB (A) (Max

48 ~ 42

(Outdoor Noise Level dB (A) (Max

68

(Indoor Airflow (m3/h 

max 1050

(Max. Current Rating (A) Fuse Rating (Type D

10.0

(Net Dimension (mm) Indoor (WxHxD

 220*302*1080

(Unit Dimension (mm) Outdoor (WxDxH

700*310*870

(Net Weight Indoor (Kg

16

(Net Weight Outdoor (Kg

52

(Max Room Size (m2

60 - 35

(Max Conservatory Size (m2

30

(Connecting Pipe Length (m

6

(Pipe Diameter Liquid/Gas (Inch

"5/8 & "3/8

Selectable Temp Range °C

32 ~ 16

Minimum Operating Temp (Cooling/Heating) °C

10- / 5-

Automatic Restart after Power Failure

Yes

Automatic Refrigerant Leak Detection & Self Diagnosis Systems

Yes


މާކްސްދޭނެގޮތް.

އަގަށް       

65%

(އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް)

ޑެލިވަރީ މުއްދަތު  

20%

(އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް)

ތަޖުރިބާ       

05%

(ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މިފަދަތަކެތި އެންމެ ގިނައިން ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްދޭގޮތަށް)

މާލީ ޤާބިލްކަން   

10%

(އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓަށް ބަލައިގެން)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްކުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް.

-          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއް އަންދާސީ ހިސާބެވެ.

-          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު )ސްޕެސިފިކޭޝަން) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

-          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްވާ ޢަދަދު ވަކިން އެގޭނެހެން ހުށަހެޅުއްވުން.

-          އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި. 

- ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ޕްރޮފައިލް އަދި ސެޓްފިކެޓު އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ.

- ޖީ.އެސް.ޓީ. އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ.

- މާލީ ގާބިލްކަން އަންގައިދޭ ލިއުން: ( ބޭންކް ކްރެޑިޓްސިޓީ ، ނުވަތަ ފާއިތުވި 03 މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް، ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް

- ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯރޓް.

- ޕްރޮފައިލް: ޕްރޮފައިލްގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

            (ހ) ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:

            (ށ) ފުރިހަމަ އެޑްރެސް:

            (ނ) ފޯން ނަންބަރ:

            (ރ) އީމެއިލް އެޑްރެސް:

            (ބ) މެނޭޖަރުން ފެށިގެން މަތީ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި މަޤާމު

            (ޅ) ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ

            (ކ) ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ޚުލާސާ :

            (އ) ފަންނީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު:

            (ވ) ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ، ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ

   (މ) ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރި ޖީއެސްޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ.

-   އިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެލިއުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 

އަންދާސީހިސާބު  ބަލައިގަތުން.

    16 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކައުންސިލް އިދާރާ އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ޖީއެސްޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި، ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރ އާއި ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން އަދި " އޭސީ ވިއްކުމަށް އެދި " ލިޔެ ތިރީގައި މިވާގޮތަށް އެޑްރެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

 

" ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"

ފުވައްމުލައް.

ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ނޯޓް:

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6865001 ނަންބަރ ފޯނާއެވެ.

 

09 ޖުލައި 2019
ހޯދާ