ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދޫނޑިގަން އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް މަރާމާތުކުރުމާއި، ދަޑިމަގުއަވަށް އަދި މިސްކިތްމަގު އަވަށު ވޮލީ ކޯޓުގެ ލައިޓްޕޯސްޓްތައް މަރާމާތުކުރުމާއިބެހޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދޫނޑިގަން އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް މަރާމާތުކުރުމާއި، ދަޑިމަގު އަވަށް އަދި މިސްކިތްމަގު އަވަށު ވޮލީ ކޯޓުގެ ލައިޓްޕޯސްޓްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

10 ޖުލައި 2019
ހޯދާ