ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
03 ކުލާސްރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރުން

 

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                          

          އިޢުލާން ނަންބަރ: KS-B/2019/08

 

 

 03 ކުލާސްރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ KS-B/2019/07  ގެ އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ހުށްއެޅި އެސްޓިމޭޓް ތަކުގެ އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ. ވީމާ އަލުން މި ސްކޫލްގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ 03 ކުލާސްރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 09 އިން 2019 ޖޫން 10 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:30 އިން 12:30 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖޫން 11 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: budget@kalaafaanuschool.edu.mv

 

 

29 ރަމަޟާން 1440

03 ޖޫން      2019

 

 

 

03 ޖޫން 2019
ހޯދާ