ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން

  ނަންބަރު:421/IUL/2019/15

 

އިޢުލާން

 

 

މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

 

މިރަށު މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިދަންނަވާތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ،މިދެންނެވިތަކެތި މިއިދާރާއަށް ހޯދައިދެވޭނެ ފަރާތްތަކުން 30 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ. އަދި އަގުހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ޢަދަދު

ތަފްޞީލް

 

24

ޕަކެޓް ސޯކްލިން ޕައުޑަރ

 

24

ފުޅި ސޯކްލިން ލިކުއިޑް

 

24

ފުޅި ހިޓް ސްޕްރޭ ( ބޮޑު )

 

06

ފުޅި ޑިޓޯލް ( ބޮޑު )

 

24

ފުޅި ވިންގްސް ލިކުއިޑް

 

24

ފުޅި ކްލީން ކްލީން

 

12

ފުޅި އެއަރ ފްރެޝްނަރ

 

07

ކުނިކަހާ ދަތި

 

07

ކުނިކަހާ ފިހިގަނޑު

 

05

ދާނި

 

24

ސްޕޮންޖް ( މޮޅު )

 

01

ސްޓޭންޑް ފަންކާ

 

24

އެނަރޖީސޭވް ލައިޓް

 

01

ފެން މޯޓަރ ( އާދައިގެ )

 

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                 

16 ރަމަޟާން 1440

21   މެއި   2019

                               

                                             

           

 

 

 

 

 

                                                        ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ

                                                       ކައުންސިލް މެމްބަރ

21 މޭ 2019
ހޯދާ