ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"އުދަރެސް" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

`

ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

ތ.ތިމަރަފުށި/ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: (IUL)391-EM/391/2019/15

 

އިޢުލާން

                 މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 295 "އުދަރެސް" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލްކުރެވުނީ ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

           ............................................................................................................

           15 އޭޕްރީލް 2019

 

 

 

                                                                   ހާދިމުކުމް

 

                                                  އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

 

                                                 ކައުންސިލްގެނައިބު ރައީސް

`

       
    Text Box: ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތ.ތިމަރަފުށި/ދިވެހިރާއްޖެ
  Text Box: Secretariat of Thimarafushi Council
Th. Thimarafushi, Rep of Maldives
 

download

 

15 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ